Kavelaanbod in Vroondaal Noord
Geef je dromen de ruimte in Vroondaal. Kavels van minimaal 600m2 met een prachtige ligging in vier woonsferen.
Tudorvilla's
Alle kavels verkocht in Tudorpark
Langs de Bennebroekerweg in Hoofddorp biedt Ymere prachtige kavels aan.
Op dit moment zijn alle kavels daar verkocht. Maar we verwachten binnenkort wel weer nieuw aanbod.
Haringbuys logo
Alle kavels in Haringbuys verkocht
Alle kavels van het project Harinbuys in Aerdenhout zijn verkocht. De meeste woningen zijn thans in aanbouw.
Bekijk alle berichten

Algemene voorwaarden

1.Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Primavilla B.V., hierna te noemen opdrachtnemer, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Medewerking en geheimhouding
2.1 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer steeds tijdig alle in het kader van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
2.2 De opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de wederpartij ontvangen gegevens of inlichtingen van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3. Samenwerking met anderen
Indien de opdracht werkzaamheden met zich meebrengt, die buiten het terrein van de opdrachtnemer liggen, kan hij de opdrachtgever verzoeken dat een deskundige wordt ingeschakeld.
4. Belangenbehartiging
4.1 De opdrachtnemer behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en kunnen.
4.2 Voorzover nodig staat de opdrachtgever ervoor in dat de opdrachtnemer - ook tegenover derden - voldoende bevoegdheden krijgt voor een behoorlijke taakvervulling.
5. Wijze van honorering en betaling
5.1 Bij de aanvaarding van een opdracht zal worden overeengekomen naar welke maatstaven de honorering zal geschieden en met welke termijnen deze in rekening wordt gebracht. De opdrachtnemer is bevoegd garanties voor de betaling te vragen, alvorens de werkzaamheden aan te vangen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
5.2 Indien enige betaling van honorarium of kosten niet binnen 30 dagen na indiening van de betreffende declaratie of factuur is geschied, zal de opdrachtgever, zonder dat enige in gebreke stelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn.
5.3 Indien de opdrachtgever nalatig blijft de vordering binnen de in 5.2 genoemde termijn te voldoen, zal de opdrachtgever aangesproken kunnen worden tot voldoening - naast hoofdsom en rente - van buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het verschuldigde bedrag, en voorts de gerechtelijke kosten, waaronder de kosten van een advocaat en procureur.
6. Honorering bij uitstel
6.1 Bij uitstel van de uit de verleende opdracht voortvloeiende werkzaamheden of een gedeelte daarvan, is de opdrachtge¬ver een zodanig gedeelte van het honorarium verschuldigd als met de stand van de verrichte werkzaamheden overeenkomt, vermeerderd met de kosten die door de opdrachtnemer reeds zijn gemaakt waaronder begrepen de kosten welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.
6.2 Zodra de werkzaamheden later voortgang vinden zullen de uit de onderbreking voortvloeiende extra werkzaamheden door de opdrachtgever volgens nader overeengekomen maatstaven worden vergoed.
6.3 Indien het uitstel langer duurt dan 12 maanden wordt de opdracht als herroepen beschouwd en is de opdrachtgever 20% verschuldigd van het totale honorarium, waarop de opdrachtnemer recht zou hebben bij volledige voltooiing van de hem verleende opdracht.
7. Herroepen van de opdracht
7.1 Indien de opdrachtgever de verleende opdracht al dan niet na uitstel herroept, is hij aan de opdrachtnemer een zodanig gedeelte van het honorarium verschuldigd als met de stand van de verrichte werkzaamheden overeenkomt, verhoogd met 20% van het totale honorarium waarop de opdrachtnemer bij volledige voltooiing van de hem verleende opdracht recht zou hebben, vermeerderd met de kosten die door de opdrachtnemer voortvloeien uit reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.
8. Neerleggen van de opdracht
8.1 De opdrachtnemer kan de aanvaarde opdracht met goedvinden van de opdrachtgever of in geval van overmacht neerleggen.
8.2 Indien de opdrachtnemer de opdracht neerlegt wegens enige onredelijke handelwijze van de opdrachtgever jegens hem of omdat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens hem niet is nagekomen, gelden voor de afwikkeling dezelfde bepalingen als in het geval bedoeld in artikel 6.1.
9. Eigendom en gebruik van stukken
Onder voorbehoud van het auteursrecht van de opdrachtnemer worden de door hem aan de opdrachtgever afgegeven stukken het eigendom van de opdrachtgever.
10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien de opdrachtgever van mening is dat de opdrachtnemer haar taak niet behoorlijk heeft vervuld, is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer deugdelijk en gespecificeerd in gebreke te stellen en in de gelegenheid te stellen alsnog de gewenste prestaties te leveren.Een tussentijdse beëindiging of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van de tot dat moment verrichte werkzaamheden of verleende diensten.
10.2 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de door de opdrachtgever geleden schade wordt uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.Onder uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade wordt mede begrepen bedrijfsschade of andere indirecte schade of vervolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparing of verlies van gegevens.
10.3 Voor schade veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van personeelsleden in dienst van de opdrachtnemer of andere door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde hulppersonen, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
10.4 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren in geval van aanspraken van derden.10.5Indien de opdrachtnemer onverminderd de voorgaande leden van dit artikel aansprakelijk gesteld kan worden voor schade en/of nadeel, dan zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de opdrachtgever op derden kan verhalen, dan wel een bedrag dat niet hoger is dan de overeengekomen prijs, welke bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs voor de gedurende een periode van drie maanden voor beëindiging opgedragen werkzaamheden.
11. Overmacht
De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien dit voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten zijn toedoen ontstane verandering in de bij het aanvaarden van de opdracht aanwezige wetenschap of omstandigheden.
12. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen prijs zal worden beïnvloed.
13. Geschillen
13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voor¬gelegd aan de rechtbank van het arrondissement, waarin de opdrachtnemer zijn zetel heeft.
13.2 Wij zijn bevoegd om alle voorgaande bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging geldt met ingang van de dag van het Depot bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Rotterdam, 1 februari 1999